Det er flere tiltak for å måle og forstå lønnsutvikling.

Her er noen begreper du kan begynne med før du begynner å måle lønnsutviklingen

 

Utvalg av personer/ populasjon

Hvilke personer bør inkluderes i utvalget, hvilken populasjon? Det er viktig å bestemme seg hvor hvilken gruppe som skal måles, er det alle ansatte, bare faste ansatte, eller bare personer med månedslønn? Skal det gjelde bare ansatte eller også innleide ansatte?

Målingstidspunkter

Lønnsutvikling er en endring mellom to tidspunkter, ofte samme tidspunkt på året i to år. Hvilke tider måler vi mellom? 1. mars hvert år, 1. november?

Konvertere lønnen til deltidsansatte til heltidslønn

Normalt beregnes heltidslønnen for deltidsansatte i forbindelse med lønnsrevisjon, men dette gjelder også ved måling av lønnsutvikling. En person med en faktisk lønn på NOK 15.000 og en sysselsettingsgrad på 50% konverteres til en heltidslønn på NOK 30.000.

Lønnsbegrep

Man må ta stilling til definisjonen av lønnsbegrepet. Skal man ha et «smalt» lønnsbegrep, kun ta med avtalt grunnlønn, eller skal man også regne inn faste lønnstillegg og/eller visse variable lønnstillegg.

Dette er noe man må avklare når man skal gjøre en lønnskartlegging, hva omfattes i vårt lønnsbegrep?

 

Lønnsutvikling med 3 forskjellige måter å måle på

Det er vanligvis snakk om tre forskjellige måter å måle lønnsutviklingen på og som gir litt forskjellige resultater.

Kollektiv lønnsutvikling

Man måler den totale lønnsutvikling for alle ansatte mellom to tidspunkt, dvs. personer som har sluttet og startet i løpet av de to måletidspunktene er inkludert. For eksempel, hvis en eldre går ut i pensjon med en relativt høy lønn og erstattes med en ny ansatt med lavere startlønn, påvirker det den kollektive lønnsutviklingen. Den kollektive lønnsutviklingen vil da være lavere enn om den med høyere lønn inkluderes i begge måletidspunktene.

Selvfølgelig kan det også være slik at en ny erstatning får høyere lønn enn den som slutter og bidrar til å heve den kollektive lønnsutviklingen, men vanligvis pleier personalomsetning å senke lønnsutviklingen.

Identiske individer

Identiske individer er et etablert begrep som brukes når man måler lønnsutviklingen. Dette betyr at du bare inkluderer personer som er til stede ved begge måletidspunkt og måler lønnsutviklingen per individ. Ansatte som har startet eller sluttet i løpet av måleperioden er ikke inkludert.

Identiske individer og identiske yrkeskoder

Når du måler etter dette tiltaket, måler du lønnsutviklingen for individer med samme yrke/yrkeskode. Ansatte som har startet eller sluttet i løpet av måleperioden eller har byttet yrke/yrkeskode er ikke inkludert.

Forskjellen mellom de tre ulike målingene

Det er en forskjell på ca. 1 prosent mellom den høyeste lønnsutviklingen – Identiske individer – og den laveste – kollektiv lønnsutvikling. Det ser ut til å være relativt stabilt gjennom årene for den offentlige sektoren. Dette kan forklares med det faktum at for identiske individer er det ingen effekt av at eldre erfarne blir erstattet av yngre mindre erfarne, og at et antall mennesker har gått videre til høyere mer betalte yrker.

Mellomalternativet – de som forblir i samme yrke, identiske individer og identiske yrkeskoder -har en litt høyere lønnsutvikling enn den kollektive lønnsutviklingen, men har ingen effekt på lønnskarrierer.

 

 

Kilde: Göran Klingberg, HR spesialist

Latest posts by Tonje I. Hanssen (see all)