Privacy Statement

Dit privacy statement is van toepassing op het gebruik van deze website. Als u klant bent van Dimensional Insight Netherlands B.V. (verder Dimensional Insight) is het statement ook van toepassing op alle transacties en overeenkomsten die u met Dimensional Insight heeft. In dit statement staat beschreven hoe Dimensional Insight omgaat met persoonsgegevens, hoe privacy gewaarborgd wordt en wat de rechten zijn met betrekking tot het verwerken van deze gegevens.

Verwerking van persoonsgegevens
Dimensional Insight verwerkt persoonsgegevens in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) om uitvoering kunnen geven aan overeenkomsten, transacties en diensten op het gebied van rapportages, vragenlijsten, 360 graden feedback, hosting, beheer en onderhoud alleen in opdracht van een verantwoordelijke. Welke persoonsgegevens worden verwerkt wordt vastgesteld door de verantwoordelijke.
Dimensional Insight verzamelt persoonsgegevens via de website. Dimensional Insight Netherlands B.V. kan informatie over het gebruik van deze website verzamelen en analyseren, met inbegrip van de domeinnaam, het aantal hits, de bezochte pagina’s, bezochte vorige en volgende websites en de duur van de gebruikerssessie. Deze gegevens kunnen worden verzameld met behulp van een cookie. Een cookie is een klein tekstbestand dat onze webserver op uw harde schijf plaatst. U kunt het gebruik van cookies desgewenst toestaan of verhinderen via de cookie instellingen op de website zelf, of door de instellingen van uw browser te veranderen. Een cookie maakt het gebruik van deze website sneller en gemakkelijker. Wij plaatsen niet actief tracking cookies van derde partijen, wel worden soms pagina’s, video’s en linkjes van andere websites weergegeven en plaatsen deze websites tracking cookies. Dimensional Insight gebruikt IP-adressen om unieke bezoekers te herkennen en geolocatie te bepalen. Op het moment dat een contactformulier wordt ingevuld wordt de ingevulde informatie opgeslagen in een database en via de e-mail afgehandeld.
De website van Dimensional Insight wordt gehost in de Verenigde Staten. De analyse van het gebruik van de website vindt plaats op een Nederlandse server. Het doel van deze verwerking is inzicht krijgen in de functionaliteit van de website en het verbeteren van de dienstverlening aan (potentiële) klanten.
Maakt u gebruik van onze website, dan kunt u de over u verzamelde data opvragen of laten verwijderen. Stuur daarvoor een e-mail naar [email protected] met uw IP-adres en uw verzoek. We reageren doorgaans binnen vijf werkdagen.
Verder legt Dimensional Insight contactgegevens van klanten, partners en prospects vast in een CRM-systeem. Het doel van deze verwerking is om contact te onderhouden met klanten en gebruikersondersteuning te kunnen bieden. Verder verzamelt Dimensional Insight zelf geen persoonsgegevens, en verstrekt ook geen persoonsgegevens aan derde partijen, tenzij er een wettelijke verplichting bestaat.

Doeleinde(n) verwerking persoonsgegevens
Dimensional Insight verwerkt verkregen persoonsgegevens op aangeven van en aangeleverd door onze afnemers. Wij verwerken persoonsgegevens in informatiesystemen ten behoeve van vragenlijsten of 360 graden feedback en in rapportagesystemen voor onze afnemers. De doeleinden van de verwerking wordt vastgesteld door de verantwoordelijke.
De persoonsgegevens waarvoor Dimensional Insight verantwoordelijke is hebben als doelstelling om inzicht te krijgen in het functioneren van de website en om de dienstverlening aan klanten, partners en prospects uit te kunnen voeren en te kunnen verbeteren.

Beveiliging van persoonsgegevens
Dimensional Insight neemt passende technische en organisatorische maatregelen om (persoons)gegevens te beschermen tegen verlies, diefstal en onrechtmatige verwerking. Dimensional Insight heeft de genomen beveiligingsmaatregelen vastgelegd in interne richtlijnen en procedures. Wij hebben medewerkers in dienst die gespecialiseerd zijn op het gebied van gegevensbescherming die toezien op de bescherming van persoonsgegevens conform de wetgeving en de interne richtlijnen en procedures. Mocht er onverhoopt toch iets niet goed gaan met de bescherming van persoonsgegevens en is er sprake van een datalek, dan wordt dit door Dimensional Insight gemeld aan de verwerkingsverantwoordelijke die een melding zal doen bij de toezichthouder Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

Onze medewerkers
Personen werkzaam voor Dimensional Insight hebben strikte geheimhouding van alle informatie die binnen Dimensional Insight wordt verwerkt. Deze geheimhouding geldt onverminderd voor onze leveranciers. Daarnaast zijn onze medewerkers gebonden aan onze interne reglementen. De medewerkers krijgen regelmatig training op het gebied van privacy en informatiebeveiliging.

Omgang met persoonsgegevens door medewerkers
Personen werkzaam voor Dimensional Insight zullen niet onnodig inloggen in omgevingen die wij hosten en/of beheren voor onze afnemers, d.w.z. er zal alleen worden ingelogd indien dit noodzakelijk is voor de ondersteuning van gebruikers. Dimensional Insight verlangt altijd toestemming van afnemers. Medewerkers van Dimensional Insight hebben persoonlijke toegangscodes. Medewerkers van Dimensional Insight zullen van de klant verkregen of inzichtelijk gemaakte persoonsgegevens nimmer delen met derden, tenzij dit noodzakelijk is voor de oplossing van een incident. Voor het veilig verkrijgen van persoonsgegevens door onze afnemers zal Dimensional Insight adviseren om dit zo veilig mogelijk te doen en indien mogelijk de faciliteiten hiervoor beschikbaar stellen. Hetzelfde geldt voor de uitwisseling van informatie.
Klanten hebben toegang tot hun eigen beveiligde omgeving. Toegang wordt verkregen middels gebruikersnaam en wachtwoord in combinatie met additionele beveiligingsmaatregelen.
Medewerkers van Dimensional Insight hebben de beschikking over mobiele apparatuur (laptops) waarmee op de kantoorlocatie toegang tot systemen van afnemers kan worden verkregen. Dimensional Insight maakt gebruik van een beveiligd netwerk en hanteert het beleid dat op openbare werkplekken of hotspots uitsluitend via een beveiligde VPN verbinding mag worden gewerkt.

Uitwisseling gegevens uitsluitend binnen de EU
Bij uitbesteding van (delen van) de verwerking van persoonsgegevens doet Dimensional Insight dit uitsluitend met derde partijen binnen de EU die minimaal voldoen aan de door Dimensional Insight intern gehanteerde eisen.

Sollicitatie
Indien u uw gegevens aan Dimensional Insight verstrekt in het kader van een sollicitatieprocedure, worden uw persoonsgegevens vastgelegd om uw geschiktheid te kunnen beoordelen in het kader van werving & selectie. Wij verwerken hierbij de gegevens die wij van u, of via een wervings- en selectiebureau, hebben ontvangen.
Uw gegevens die u aan ons verstrekt in het kader van een sollicitatieprocedure worden door ons gearchiveerd met inachtneming van de wettelijke bewaartermijnen.
Wij vernietigen persoonsgegevens aan het einde van de sollicitatieprocedure indien de sollicitant niet in dienst treedt bij Dimensional Insight.
Tijdens de sollicitatieprocedure hanteren wij een geheimhoudingsverklaring.

Uw rechten
U kunt bij Dimensional Insight verzoeken om inzage en correctie of verwijdering van de door ons verwerkte persoonsgegevens. Aangezien wij slechts gegevens verwerken en niet verzamelen zullen wij uw verzoek(en) doorgeven aan de verantwoordelijke organisatie(s); degenen die de persoonsdata daadwerkelijk verzameld hebben. Uw schriftelijk en gemotiveerd verzoek zullen wij binnen één week doorsturen aan verantwoordelijke.

Mogelijk misbruik
Mogelijk treft u een beveiligingslek aan of heeft u een vermoeden dat de beveiliging van uw persoonsgegevens niet op de juiste wijze is gewaarborgd. Om mogelijke schade te voorkomen, verzoeken wij u om direct met Dimensional Insight contact op te nemen. Dimensional Insight heeft procedures om deze meldingen adequaat en zorgvuldig te behandelen in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
Voor het melden van misbruik of het uitoefenen van uw rechten kunt u contact opnemen via 088 – 514 8800. Wilt u liever een schriftelijke melding doen kan dat via:

Dimensional Insight Netherlands B.V.
Postbus 11027
2301 EA LEIDEN
Nederland

Aanpassen Privacy Statement
Dimensional Insight behoudt zich het recht voor dit Privacy Statement aan te passen. Aanpassingen worden gepubliceerd op deze website.