Privacy Statement

Tijdens uw bezoek aan deze website kan Dimensional Insight Netherlands B.V. persoonsgegevens over u verzamelen, zowel direct via een verzoek om gegevens aan u als indirect. Dimensional Insight Netherlands B.V. zal deze persoonsgegevens uitsluitend gebruiken voor de in dit privacy statement omschreven doeleinden en alles in het werk stellen om de verzamelde persoonsgegevens te beschermen. Dit privacy statement bevat informatie over de doeleinden die Dimensional Insight Netherlands B.V. bij de verwerking van gegevens in verband met deze website nastreeft, over het gebruik van cookies en over de wijze waarop u uw rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens kunt uitoefenen.

 

Doeleinden

Dimensional Insight Netherlands B.V. verzamelt en verwerkt gegevens over klanten en bezoekers van deze website ten behoeve van haar bedrijfsvoering, om producten, oplossingen en diensten onder de aandacht te brengen en beschikbaar te stellen en om webstatistieken te ontwikkelen. De door u verstrekte informatie zal worden gebruikt om zo nodig contact met u op te nemen, bijvoorbeeld om u te informeren over wijzigingen in de functionaliteit van de website of om u producten, oplossingen en diensten aan te bieden waarop u prijs zou kunnen stellen.

 

Cookies

Dimensional Insight Netherlands B.V. kan informatie over het gebruik van deze website verzamelen en analyseren, met inbegrip van de domeinnaam, het aantal hits, de bezochte pagina’s, bezochte vorige en volgende websites en de duur van de gebruikerssessie. Deze gegevens kunnen worden verzameld met behulp van een cookie. Een cookie is een klein tekstbestand dat onze webserver op uw harde schijf plaatst. U kunt het gebruik van cookies desgewenst toestaan of verhinderen door de instellingen van uw browser te veranderen. Een cookie maakt het gebruik van deze website sneller en gemakkelijker.

 

Online communicatie

De beveiliging van berichten die u per e-mail aan Dimensional Insight Netherlands B.V. zendt, is niet gegarandeerd. Dimensional Insight Netherlands B.V. raadt derhalve af vertrouwelijke informatie per e-mail aan Dimensional Insight Netherlands B.V. te zenden. Indien u ervoor kiest berichten per e-mail aan Dimensional Insight Netherlands B.V. te zenden, aanvaardt u het risico dat derden deze berichten onderscheppen, misbruiken of wijzigen.

 

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Dimensional Insight Netherlands B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van directe, indirecte, bijzondere, incidentele, immateriële of gevolgschade (met inbegrip van gederfde winst), ongeacht of Dimensional Insight Netherlands B.V. op de mogelijkheid van deze schade gewezen is, die op enigerlei wijze voortvloeit uit maar niet beperkt hoeft te zijn tot:

  • defecten, virussen of overige onvolkomenheden aan apparatuur en andere software in verband met de toegang tot of het gebruik van deze website
  • de informatie die op of via deze website wordt aangeboden
  • het onderscheppen, wijzigen of oneigenlijk gebruik van informatie die aan Dimensional Insight Netherlands B.V. of aan u wordt gezonden
  • de werking of het niet-beschikbaar zijn van deze website
  • misbruik van deze website
  • verlies van gegevens
  • het downloaden of gebruiken van software die via deze website beschikbaar wordt gesteld
  • aanspraken van derden in verband met gebruik van deze website.

De uitsluiting van aansprakelijkheid strekt mede ten gunste van bestuurders en medewerkers van Dimensional Insight Netherlands B.V..

 

Uitoefening van rechten

Indien u geen marketinginformatie van Dimensional Insight Netherlands B.V. wenst te ontvangen, kunt u dat kenbaar maken via een emailbericht aan info@dimins.nlof per gewone post:

Dimensional Insight Netherlands B.V.
Postbus 11027
2301 EA LEIDEN
Nederland

 

Toepasselijk recht

Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland. Indien anderstalige versies van de disclaimer discrepanties vertonen of tot interpretatieverschillen leiden, is de versie in de Nederlandse taal doorslaggevend.

 

Wijzigingen

Dimensional Insight Netherlands B.V. behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

© 2015 Dimensional Insight Netherlands B.V.